حفاظت شده: ) لطفا رمز خود را وارد کنید:) سلام بر شما و آن نقطه ای که می شود همۀ قرآن را در او دید.

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: